Funcións federativas.

INFORMACIÓN DA
FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE ADAPTADO
RELATIVA Á TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO

(LEI 19/2013, 9 DEC. – BOE 10/12/2013)

Información institucional, organizativa e de planificación: art. 6

Funcións:

A FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE ADAPTADO é unha entidade privada sen ánimo de lucro que, xunto as funcións que lle son propias polo seu ámbito de actuación privada, exerce por delegación funcións públicas delegadas (art. 51.4 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia). As funcións derivadas do art. 56 da Lei do Deporte de Galicia son:

(…)

Artigo 56. Funcións. (Ver pdf)